تسمه های شیاری موتور دستگاه های ورزشی برای انتقال قدرت از موتور دستگاه به محورها(فولی و رولیک) می باشد که دارای انواع مختلف از قبیل نوع شیار، ضخامت، طول محیط، تعداد شیار می باشد.

انواع شیار = L – PL – K – PK – J – PJ

تک تسمه عرضه کننده انواع تسمه های شیاری دستگاه های ورزشی با برندهای:

فیلم آموزش نحوه تعویض تسمه شیاری تردمیل: